Ana içeriğe atla

Sosyal İnovasyon Merkezi

Projeler

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve SİM’in kuruluş ve kurumsallaşma sürecinde önemli bir rol oynayan ilk projesidir. 12 Ay süren proje, 2016 yılı Haziran ayında başlamıştır. Proje kapsamında sosyal inovasyon konusunda farkındalığın tespit edilmesi, farkındalık artırma çalışmalarının yapılması, Sosyal İnovasyon Merkezi’nin kurulması ve işlevsel hale getirilmesi, sosyal inovasyon eğitimlerinin başlatılması, sosyal inovasyon konusunda girişimcilerin fikirlerini projelendirebilecekleri sosyal inovasyon proje pazarının düzenlenmesi gibi faaliyetlerin yanında, sosyal inovasyon konusunda yerel ve uluslararası işbirlikleri kurma ve yeni trendleri takip etme çalışmaları yürütülmektedir.
Ankara Kalkınma Ajansının doğrudan faaliyet desteği kapsamında 2016 yılı sonunda hayata geçirilmiş projede, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin Sosyokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi vizyonuna ilişkin bir fizibilite raporu hazırlanmıştır. Fizibite raporu hazırlama süreci, yalnızca masa başında toplanan verilere dayanmak yerine sahayı yerinde inceleme ve gözlemleme faaliyetlerini de içermiştir. Proje kapsamında Ankara’da bulunan teknoloji geliştirme bölgeleri yerinde incelenmiş ve yapılan mülakatlar ile zayıf ve güçlü yönler saptanmıştır. Benzer şekilde, kamu kurumlarının sosyal meselelere ilişkin politika üretme süreçleri ve bu konuda yaşadıkları sıkıntılar analiz edilmiştir. Sivil toplum kuruluşları, özel sektör, TGB’ler, üniversiteler ve kamu kurumlarının katılımı ile paydaşlar arası fikir geliştirme çalıştayı düzenlenmiş ve çalıştayda farklı paydaşların Sosyokent vizyonuna katkı sunmaları sağlanmıştır. Yapılan uygulamalı çalışmalar, ziyaretler, mülakatlar ve çalıştay ile fizibilite raporunun daha sağlam bir zemine oturtulması hedeflenmiştir. Proje sonunda fizibilite raporunun büyük bir kısmı İngilizce’ye çevrilmiş, üretilen rapor ilgili paydaşlara sunularak, yöneltilecek eleştiri ve öneriler ile raporun daha iyi hale gelmesi hedeflenmiştir.
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi BAP koordinatörlüğü tarafından desteklenen “Türkiye’de Kamuda Sosyal İnovasyon Eğilimi ve Toplumsal Etkileri” adlı proje, kapsamlı bir araştırma projesidir. Bu projenin amacı, Türkiye’de kamuda sosyal inovasyon kapasitesinin, eğilimlerinin ve sosyal etkisinin tespiti ve analizi aracılığıyla Türkiye’de sosyal inovasyon olgusunun kamu perspektifinden nasıl algılandığını ve bu algıya bağlı olarak da Türkiye’de kamuda sosyal inovasyon kapasitesinin, eğilimlerinin ve sosyal etkisinin gelişme potansiyelini belirlemektir. Projede iki farklı odak üzerinden hareket edilmiştir. İlk odak, gelişmekte olan ülkelerdeki kamu sektörü ve politikalarının sosyal inovasyona etkisi göz önünde bulundurularak kamuda sosyal inovasyon ve girişimcilik potansiyelinin araştırılmasıdır. İkinci bölümde de devlet tarafından belirlenen sosyal inovasyon politika ve uygulamalarının toplumsal etkisinin değerlendirilmesi için sosyal etki analizi yapılmasıdır. Proje kapsamında 18-20 Haziran 2019 tarihleri arasında bir eğitim programı düzenlenmiştir. Üç gün süren “Sosyal Etki Analizi” başlıklı eğitim programı kapsamında sosyal etki analizinin niteliğine dair bilgi verilmesinin yanı sıra konular interaktif bir şekilde tartışılmıştır. Bununla birlikte, bu alanda var olan diğer metotlar konuşulmuş, güncel bir uygulama olan R Programı ile Veri Analizi konusu işlenmiştir. Ayrıca gerçekleştirilen faaliyetler sonucu elde edilen bulgular proje ekibi tarafından 4 ayrı çalışma olarak farklı uluslararası konferanslarda sunulmuştur.
Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “Ankara Sosyal Girişimcilik ve İnovasyon Ağ Yapısı: Araştırma Altyapısı Geliştirilmesi Projesi” 2019 Şubat ayında başlamış ve faaliyetleri 10 ay sürmüştür. “Sosyal Bilimler Alanında İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi (ASBÜ Sosyokent TGB)” kuruluş çalışmaları ile toplumsal ve ekonomik meselelerin çözümüne katkı sunmak isteyen farklı paydaşları içeren etkin bir ağ oluşturulması amaçlanmıştır. Bu kapsamda ASBÜ-SİM faaliyetlerine deneyim, vizyon ve önerileriyle katkı sunmak amacı ile Danışma Kurulu oluşturulmuştur. Proje faaliyetleri olarak anket çalışması yapılmış ve 250 paydaşa bu anket online olarak ulaştırılmıştır. Ayrıca 5 tematik alan belirlenmiş ve bu alanlarda uzman kişiler eşliğinde eş zamanlı olarak odak grup toplantıları gerçekleştirilmiştir. Yaratıcı endüstriler ve dizayn, sosyal politikalar ve sağlık, kamuda inovasyon, eğitim, enerji verimliliği ve çevre başlıkları altında gerçekleştirilen çalıştay raporu hazırlanarak nihai rapora dahil edilmiştir. İyi uygulamaların yerinde görülmesi amacıyla yurt dışı saha ziyaretleri tamamlanmış ve gerçekleştirilen tümm faaliyetler sonucunda projenin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla bir e-bülten hazırlanmıştır.
İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen proje kapsamında STK’ların öncelikli olarak ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve karşılaşılan sorunların belirlenerek ülke genelinde etkin sivil toplum algısı yaratılması amaçlanmaktadır. 2019 yılında başlayan proje faaliyetleri 4 ay sürmüştür. Projenin genel amacı, sivil toplum kuruluşlarının (derneklerin) öncelikli olarak eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu kapsamda kapasitelerinin geliştirilmesi, kamu kurumları ile olan ilişkilerinin artırılması ve karar alma mekanizmalarına aktif katılım sağlanması konusunda dernek faaliyetlerinin desteklenmesini sağlamaktır. Proje kapsamında belirlenen 13 il için saha ziyaretleri yapılmış ve önceden belirlenen derneklerle anket çalışması yapılmıştır. Anket sonuçları çeşitli illerden katılımcıların yer aldığı ASBÜ’de düzenlenen Çalıştay ile paylaşılmıştır. Söz konusu çalıştayda ayrıca odak grup toplantıları gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen çalıştay raporu nihai rapora dahil edilmiştir.