Ana içeriğe atla

Sosyal İnovasyon ve Sivil Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi

Projeler

Sosyal İnovasyon Merkezi (ASBÜ-SİM) ekibi tarafından hazırlanan “ASBÜ-SİM Etki Lab Projesi"nin Ankara Kalkınma Ajansı tarafından 2019 Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Yenilikçilik Mali Destek Programı kapsamında desteklenmesine karar verilmiştir. Projenin uygulanması Altındağ Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilecektir. ASBÜ-SİM Etki Lab Projesi, toplumsal beklentilerin karşılanması ve sorunların çözümüne yönelik mevzuat, politika, program, proje uygulamasıyla toplumdaki sosyal etki analizine dair Üniversitemizde kurumsal kapasitenin geliştirilerek sosyal bir laboratuvar kurulmasını hedeflemektedir. Sosyal Etki Lab, üniversitemizde kurulmasına çalışılan “interdisipliner sosyal bilimler araştırma altyapısı”nın önemli bir nüvesi olarak topluma katkı sağlayacak bilgi üretimi misyonuna hizmet edecektir. Projenin uygulanmasıyla kamu kurumları ile yerel yönetimlerin politikaları ve sundukları hizmetlerin sosyal etki analizine dair yöntem geliştirilecek ve çeşitli uygulamalar gerçekleştirilecektir. Projenin sonunda bilimsel esaslara dayalı ve saha çalışmasıyla desteklenen bir “Yerel Yönetimler için Sosyal Etki Analizi modeli” ortaya konacaktır. Geliştirilecek modelin tüm Türkiye de uygulanabilirliği sağlanacaktır.
“Sivil Toplum Vizyonu ve Stratejik Eylem Planı Projesi”nin genel amacı, gelişmiş toplumun temel dinamiği olan sivil örgütlenmenin kurumsal göstergesi olarak sivil toplum kuruluşları (STK) kapasitesinin geliştirilmesine yönelik sektörel vizyon tanımlanması ve stratejik eylem planı hazırlanmasıdır. Toplumsal değişimin geleceğine dair sivil toplumun geleceğine ilişkin stratejik amaçlarının belirlenmesi, stratejik amaçlara uygun bir şekilde örgütsel değişim ve dönüşümün tasarlanması, ölçülebilir hedeflerinin saptanması, performansı değerlendirecek göstergelerin tanımlanması ve nihayetinde sürecin izlenmesi ve değerlendirmesini sağlayacak bir yaklaşımın geliştirilmesi projenin genel amacına ulaşmasını sağlayacaktır. Bu bağlamda, Türkiye genelindeki tüm dernekleri kapsayan sektörel bir vizyon ve stratejik eylem planı hazırlanmış olacaktır.
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi yerleşkesinde kurulacak olan Ankara Sosyal İnovasyon Gençlik Merkezi Projesi’nin Usturlab Deneyim Merkezi Projesi’nin Ankara Kalkınma Ajansı tarafından 2019 Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Yenilikçilik Mali Destek Programı kapsamında desteklenmesine karar verilmiştir. Ankara Sosyal İnovasyon Gençlik Merkezi çatı organizasyon olarak Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir ekonomik büyümeye, daha yüksek verimlilik düzeylerine ve teknolojik yeniliklere katkıda bulunmasının yanı sıra Ankara'da sosyal girişimcilik ve iş imkanlarının teşvik edilmesinde büyük rol oynayacaktır. ASİGM bünyesinde ortak çalışma alanlarında yer alacak gençler sosyal girişimcilik üzerine fikir alışverişi yapabilecek, sosyal inovasyon projelerine ulusal ve uluslararası kuracağımız ağlar ile ortak bulabilecek ve aynı zamanda kuluçka ve sosyal laboratuvar ile desteklenmesi ve hızlandırıcı programların geliştirilmesi sonucu sosyal fayda odaklı girişim ve işletmelerin kapasitesi artırılacaktır.
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’ne ait Ulusta bulunan taşınmazda kurulacak olan Usturlab Deneyim Merkezi Projesi’nin Ankara Kalkınma Ajansı tarafından 2019 Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Yenilikçilik Mali Destek Programı kapsamında desteklenmesine karar verilmiştir. Usturlab Eğitim Ankara Şubesi olarak, çocukların ve gençlerin farklı eğitim metotlarını, bilimsel yöntemleri deneyimleyebileceği, alternatif eğitim yöntemleriyle, temel bilimler, sanat, tabiat ve astronomi alanlarında çalışmalar gerçekleştirebileceği, projeler üreteceği ve bu projeleri uygulayabilecekleri, tek seferlik veya dönemlik eğitimlere katılabilecekleri bir Deneyim Merkezi kurgusu planlanılmaktadır. Yoğun kentleşme sebebiyle doğadan kopuk yaşayan gençlerde bu bağın yeniden kurulması için belirli atölyeler ve çalışmalar yürütülerek doğaya ve çevresine saygılı ve sevgi dolu bireyler yetistirmek ve çocuklar aracılığıyla bunun sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanmaktadır.
İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen proje kapsamında STK’ların öncelikli olarak ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve karşılaşılan sorunların belirlenerek ülke genelinde etkin sivil toplum algısı yaratılması amaçlanmaktadır. 2019 yılında başlayan proje faaliyetleri 4 ay sürmüştür. Projenin genel amacı, sivil toplum kuruluşlarının (derneklerin) öncelikli olarak eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu kapsamda kapasitelerinin geliştirilmesi, kamu kurumları ile olan ilişkilerinin artırılması ve karar alma mekanizmalarına aktif katılım sağlanması konusunda dernek faaliyetlerinin desteklenmesini sağlamaktır. Proje kapsamında belirlenen 13 il için saha ziyaretleri yapılmış ve önceden belirlenen derneklerle anket çalışması yapılmıştır. Anket sonuçları çeşitli illerden katılımcıların yer aldığı ASBÜ’de düzenlenen Çalıştay ile paylaşılmıştır. Söz konusu çalıştayda ayrıca odak grup toplantıları gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen çalıştay raporu nihai rapora dahil edilmiştir.
Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “Ankara Sosyal Girişimcilik ve İnovasyon Ağ Yapısı: Araştırma Altyapısı Geliştirilmesi Projesi” 2019 Şubat ayında başlamış ve faaliyetleri 10 ay sürmüştür. “Sosyal Bilimler Alanında İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi (ASBÜ Sosyokent TGB)” kuruluş çalışmaları ile toplumsal ve ekonomik meselelerin çözümüne katkı sunmak isteyen farklı paydaşları içeren etkin bir ağ oluşturulması amaçlanmıştır. Bu kapsamda ASBÜ-SİM faaliyetlerine deneyim, vizyon ve önerileriyle katkı sunmak amacı ile Danışma Kurulu oluşturulmuştur. Proje faaliyetleri olarak anket çalışması yapılmış ve 250 paydaşa bu anket online olarak ulaştırılmıştır. Ayrıca 5 tematik alan belirlenmiş ve bu alanlarda uzman kişiler eşliğinde eş zamanlı olarak odak grup toplantıları gerçekleştirilmiştir. Yaratıcı endüstriler ve dizayn, sosyal politikalar ve sağlık, kamuda inovasyon, eğitim, enerji verimliliği ve çevre başlıkları altında gerçekleştirilen çalıştay raporu hazırlanarak nihai rapora dahil edilmiştir. İyi uygulamaların yerinde görülmesi amacıyla yurt dışı saha ziyaretleri tamamlanmış ve gerçekleştirilen tümm faaliyetler sonucunda projenin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla bir e-bülten hazırlanmıştır.
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi BAP koordinatörlüğü tarafından desteklenen “Türkiye’de Kamuda Sosyal İnovasyon Eğilimi ve Toplumsal Etkileri” adlı proje, kapsamlı bir araştırma projesidir. Bu projenin amacı, Türkiye’de kamuda sosyal inovasyon kapasitesinin, eğilimlerinin ve sosyal etkisinin tespiti ve analizi aracılığıyla Türkiye’de sosyal inovasyon olgusunun kamu perspektifinden nasıl algılandığını ve bu algıya bağlı olarak da Türkiye’de kamuda sosyal inovasyon kapasitesinin, eğilimlerinin ve sosyal etkisinin gelişme potansiyelini belirlemektir. Projede iki farklı odak üzerinden hareket edilmiştir. İlk odak, gelişmekte olan ülkelerdeki kamu sektörü ve politikalarının sosyal inovasyona etkisi göz önünde bulundurularak kamuda sosyal inovasyon ve girişimcilik potansiyelinin araştırılmasıdır. İkinci bölümde de devlet tarafından belirlenen sosyal inovasyon politika ve uygulamalarının toplumsal etkisinin değerlendirilmesi için sosyal etki analizi yapılmasıdır. Proje kapsamında 18-20 Haziran 2019 tarihleri arasında bir eğitim programı düzenlenmiştir. Üç gün süren “Sosyal Etki Analizi” başlıklı eğitim programı kapsamında sosyal etki analizinin niteliğine dair bilgi verilmesinin yanı sıra konular interaktif bir şekilde tartışılmıştır. Bununla birlikte, bu alanda var olan diğer metotlar konuşulmuş, güncel bir uygulama olan R Programı ile Veri Analizi konusu işlenmiştir. Ayrıca gerçekleştirilen faaliyetler sonucu elde edilen bulgular proje ekibi tarafından 4 ayrı çalışma olarak farklı uluslararası konferanslarda sunulmuştur.
Ankara Kalkınma Ajansının doğrudan faaliyet desteği kapsamında 2016 yılı sonunda hayata geçirilmiş projede, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin Sosyokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi vizyonuna ilişkin bir fizibilite raporu hazırlanmıştır. Fizibite raporu hazırlama süreci, yalnızca masa başında toplanan verilere dayanmak yerine sahayı yerinde inceleme ve gözlemleme faaliyetlerini de içermiştir. Proje kapsamında Ankara’da bulunan teknoloji geliştirme bölgeleri yerinde incelenmiş ve yapılan mülakatlar ile zayıf ve güçlü yönler saptanmıştır. Benzer şekilde, kamu kurumlarının sosyal meselelere ilişkin politika üretme süreçleri ve bu konuda yaşadıkları sıkıntılar analiz edilmiştir. Sivil toplum kuruluşları, özel sektör, TGB’ler, üniversiteler ve kamu kurumlarının katılımı ile paydaşlar arası fikir geliştirme çalıştayı düzenlenmiş ve çalıştayda farklı paydaşların Sosyokent vizyonuna katkı sunmaları sağlanmıştır. Yapılan uygulamalı çalışmalar, ziyaretler, mülakatlar ve çalıştay ile fizibilite raporunun daha sağlam bir zemine oturtulması hedeflenmiştir. Proje sonunda fizibilite raporunun büyük bir kısmı İngilizce’ye çevrilmiş, üretilen rapor ilgili paydaşlara sunularak, yöneltilecek eleştiri ve öneriler ile raporun daha iyi hale gelmesi hedeflenmiştir.
Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve SİM’in kuruluş ve kurumsallaşma sürecinde önemli bir rol oynayan ilk projesidir. 12 Ay süren proje, 2016 yılı Haziran ayında başlamıştır. Proje kapsamında sosyal inovasyon konusunda farkındalığın tespit edilmesi, farkındalık artırma çalışmalarının yapılması, Sosyal İnovasyon Merkezi’nin kurulması ve işlevsel hale getirilmesi, sosyal inovasyon eğitimlerinin başlatılması, sosyal inovasyon konusunda girişimcilerin fikirlerini projelendirebilecekleri sosyal inovasyon proje pazarının düzenlenmesi gibi faaliyetlerin yanında, sosyal inovasyon konusunda yerel ve uluslararası işbirlikleri kurma ve yeni trendleri takip etme çalışmaları yürütülmektedir.
Proje kapsamında sosyal etki değerlendirmesine yönelik sivil toplum sektöründe farkındalık yaratılması ve politika belgelerine çıktı sağlanması hedeflenmektedir. Türkiye’de sivil toplum sektöründe genellikle şeffaflık, hesap verebilirlik ve sürdürülebilirlik konularında kapasite geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan hizmetlerin eksik kaldığı alanlarda faaliyet göstermesi beklenen Sivil Toplum Sektörünün (STS) yeteri kadar şeffaf ve hesap verebilir olmaması sonucu sürdürülebilir faaliyetler yürütülmesi sürecinde bazı sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu noktada STS’de sosyal etki değerlendirmesi (SED), kaynakların daha etkin ve verimli kullanılabilmesi aşamasında önemli bir araç olarak ortaya çıkmaktadır. Öğrenmek, harekete geçmek ve hesap verebilir olmak için sosyal etki değerlendirmesine ihtiyaç duyulmaktadır (Epstein ve Yuthas, 2014). SED ile STS tarafından kime ne zaman ve ne ölçüde fayda üretildiğinin öğrenilmesine, bu deneyimler doğrultusunda planlama yapılarak etkin ve verimli faaliyetler için harekete geçilmesine ve kaynakların nerede, nasıl kullanıldığını gösteren şeffaf mekanizmaların geliştirilmesine katkıda bulunulacaktır. Ayrıca, kamu politikaları aracılığıyla STS’ye destekler sunulmakta ve fonlar sağlanmaktadır. STS’nin gelişimi ve toplumun kalkınması için oluşturulacak kamu politikaları STS’ye yönelik desteklerin ne şekilde kullanıldığının izlenmesi ve kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde dağıtımının sağlanması bakımından önem arz etmektedir.
2022 yılında başlayan bu projenin amacı STK’lar tarafından gerçekleştirilen sosyal girişimcilik faaliyetleri ve sosyal etki hakkında farkındalığın artırılmasıdır. Sosyal girişimcilik konusunda yeterli bilgiye sahip olan STK’ların faaliyetlerini çeşitlendirebilme ve sürdürülebilir finansman modelleri ortaya koyabilme kapasitelerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca sosyal etki değerlendirmesi aracılığıyla daha şeffaf ve hesap verebilir hale gelecek olan STK’ların bireylerle olan ilişkisinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.